สวนศรีสุริโยทัย

สวนศรีสุริโยทัยตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงงานสุราอยุธยา ใกล้กับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ประกอบด้วยศาลาอเนกประสงค์พลับพลาสมเด็จพระสุริโยทัย เนินเสมาหินอ่อนโบราณอายุกว่า 400 ปี บรรจุชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่ชำรุดอัญเชิญมาจากวัดพุทไธสวรรค์ (พระตำหนักเวียงเหล็กของพระเจ้าอู่ทอง) ฯลฯ องค์การสุราฯ เป็นผู้สร้างสวนนี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในที่ดินซึ่งเคยเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อ "สวนศรีสุริโยทัย"เที่ยวชมเจดีย์พระศรีสุริโยทัย สัมผัสตำนานกรุงเก่า  นำเที่ยวชมเจดีย์ยอ้นยุค เลื่อยไปถึงอนุสรณ์สถานพระศรีสุริโยทัยแห่งใหม่ โดยลุงจิ๊บ และนุ บางบ่อ ครับ