อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต เขตอำเภอลำลูกกา อยู่ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดภายในมีการจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำแสดงเรื่องการสร้างเมืองและหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การสงครามของไทย เปิดให้ชมเฉพาะเป็นหมู่คณะ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดโทร. 5321021