วัดชมภูเวก

วัดชมภูเวกตั้งอยู่ในเขต ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง ริมถนนสายสนามบินน้ำ-นนทบุรี สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2300 ชาวมอญในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้าง ภายในวัดมีอาคารเสนาเสนาะต่าง ๆ เป็นวัดที่มีจิตรกรรมฝาผนัง ภาพในพระวิหาร และพระอุโบสถสวยงามมากมีเจดีย์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ หน้าบันซุ้มประตูหน้าต่างปิดทองปิดกระจก ในอุโบสถหลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติและทศชาติชาดก