พระที่นั่งพิมานรัตยา

พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานอิสระยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์