วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วตั้งอยู่ตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหา-ราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2327วัดนี้เป็นวัดพุทธาวาส ภายในพระอุโบสถและระเบียงรอบวัดมีภาพเขียนฝาผนังสวยงามมากวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 - 9 ตลอดทุกรัชกาลสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ หอพระเทพบิดร(เปลี่ยนชื่อเป็นปราสาทพระเทพบิดร ในสมัยรัชกาลที่ 6 )พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาท-นครวัดจำลอง ฯลฯ พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และเวลา 13.00-15.30 น.