วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหารอยู่ที่ถนนมหาไชย สร้างเมื่อพ.ศ. 2389 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้า-หลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีโดยในการก่อสร้างครั้งนี้ มีเจ้าพระยา-ยมราชเป็นแม่กอง-ออกแบบ และจัด หาที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นแม่กองสร้างโลหะปราสาท ที่วัดนี้แปลกกว่าวัดอื่น คือโปรดฯ ให้สร้างธรรมเจดีย์ปราสาทแทนการสร้างพระเจดีย์ (นับเป็นแห่งที่ 3 ของโลก) มีความสูง 36 เมตร ประกอบด้วยเจดีย์ ล้อมรอบ 37 องค์ เพื่อให้เท่ากับ "โพธิปักขียธรรม 37 ประการ" ในปัจจุบันนี้โลหะปราสาทแห่งนี้ เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก เพราะโลหะปราสาทที่ประเทศอินเดีย และศรีลังกาได้ปรักหักพังไปหมดแล้ว