วัดมหาธาตุราชรังสฤษดิ์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ เดิมชื่อวัดสลักกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานนามว่า "วัดนิพพานาราม" ภายหลังรัชกาลที่ ๑ ทรงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดมหาธาตุ" ต่อมารัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิสังขรณ์และทรงสร้างมณฑป มีพระเจดีย์ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มุมหนึ่งด้านหน้าวัดมีอนุสาวรีย์ของกรมราชวังสุรสิงหนาทซึ่งทรงสร้างวังหน้าประดิษฐานอยู่ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงเติม ชื่อเป็น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์