อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอ

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประดิษฐานอยู่ ณ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ฝั่ง-พระนคร สร้างขึ้นเมื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150 ปี เมื่อ พ.ศ. 2475 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ในมหาจักรี-บรมราชวงศ์ ประสูติ ณ กรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคมพ.ศ. 2279 เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายนพ.ศ. 2325 อยู่ในราชสมบัตินาน27 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 ได้สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของชาวไทยเมื่อปี 2325