อนุสสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่หน้าสวนลุมพินีผู้ปั้น คือ ศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ปั้นหล่อเสร็จเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนพ.ศ.2484 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ไปทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 27มีนาคม พ.ศ. 2485