พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์

พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคารสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ (หลังไปรษณีย์สามเสนใน) เป็นที่แสดงแสตมป์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และ แสตมป์ต่างประเทศ ของประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดจัดเก็บหนังสือเกี่ยวกับความรู้เรื่องการไปรษณีย์ทั้งภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศ จัดจำหน่ายแสตมป์และอุปกรณ์เพื่อการสะสมแสตมป์ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ไม่เก็บค่าเข้าชม