สวนงูสถากาชาติไทย

สวนงูสภากาชาดไทยอยู่ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาฯ ถนนพระราม ๔ เป็นแหล่งเลี้ยงงูพิษต่างๆ เพื่อนำเอาพิษงูมาทำเซรุ่ม ฉีดรักษา ผู้ถูกงูกัด เปิดให้ชมทุกวัน วันธรรมดาเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันหยุดราชการ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และมีการแสดงรีดพิษงู วันธรรมดาเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. วันหยุดราชการ ๑๐.๓๐ น. ค่าชมคนไทย ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๗๐ บาท สอบถามรายการแสดงได้ที่ โทร.๒๕๒๐๑๖๑-๔