สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด ริมถนนเรียบเนินมีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ มีเกาะอยู่กลางบึง ขุดขนาดกลาง ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระเจ้าตากสินมหาราช ในบริเวณบึงที่ล้อมรอบเกาะนี้ นอกจากจะใช้เป็นที่พายเรือเล่นแล้ว ยังใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลา ของประมงจังหวัดอีกด้วย