บ่อพลอยเขาพลอยแหวน

บ่อพลอยที่เขาพลอยแหวน อยู่ที่ตำบลบางกะจะ อยู่เลยค่ายเนินวงไปทางอำเภอท่าใหม่อีก 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับพลอยอย่างครบวงจร กล่าวคือเป็นทั้งผู้ขุด เผา เจียรไน รวมถึงการนำออกจำหน่ายสู่ตลาด และบริเวณนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านของผู้ค้าทับทิมที่มาจากบ่อไร่ และหนองบอนของจังหวัดตากอีกด้วย