เกาะไม้ดั้งหรือเกาะไม้แดง

เกาะไม้ดั้งหรือเกาะไม้แดงมีปะการังสมอง หาดทรายกว้างประมาณ 200 เมตร มีต้นงิ้วอายุประมาณ 100 ปี