น้ำตกโตนไพร

น้ำตกโตนไพรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตกไหลอยู่ตลอดทั้งปี การเดินทางไปชมน้ำตกโตนไพร ควรเดินทางไปชมในฤดู แล้ง เพราะจะสะดวกในการเดินทางครับ