อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง มีสภาพพื้นที่ แยกจากกันเป็นสองส่วนโดยมีถนนเพชรเกษมเป็นเส้น แบ่ง คือ บริเวณหาดท้ายเหมือง ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีความยาวของชายหาดประมาณ 13.6 กิโลเมตร และ เทือกเขาลำปี ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบ รวมเนื้อทั้งหมด ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเตย ตำบลบางทอง ตำบล ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีที่ทำการอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่บริเวณหาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาตินี้ เดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของ " น้ำตกลำปี " อยู่ในความดูแลของจังหวัดพังงา ต่อมาในเดือน มิถุนายน 2526 กรมป่าไม้ โดยกองอุทยานแห่งชาติ ได้จัดตั้งเป็น " วนอุทยานเขาลำปี " และได้รับการ ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2529 โดยรวมบริเวณหาดท้ายเหมืองเข้าไปด้วยกัน นับ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 52 ของ ประเทศไทย เทือกเขาลำปี ประกอบด้วยภูเขาหลายลูก ได้แก่ เขาขนิม เขาลำหลัง และเขาโตนย่านไทร ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาขนิม สูงประมาณ 622 เมตร จากระดับ น้ำทะเลปานกลาง มีลำน้ำหลายสายที่เกิดจากเทือกเขา ลำปี เช่น คลองขนิม คลองลำปี คลองบางปอ ฯลฯ สภาพป่าเป็น ป่าดงดิบ มีพันธุ์ไม้ เช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นากบุค กระบาก เสียดช่อ พิกุลป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เฟิน และหวาย บริเวณหาดท้ายเหมืองเป็นที่ราบ ชายฝั่งตะวันตกเป็นหาด ทรายขาว ด้านตะวันออกจรดป่าชายเลนที่ขึ้นอยู่ริมคลอง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกาง ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพู ลำแพน และ แสม ฯลฯ บางส่วนเป็นป่าจากล้วน และ ป่าชายหาด มี ไม้สนทะเล จิกทะเล หูกวาง รักทะเล และ หว้าหิน เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ น้ำตกลำปี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาลำปี มีจำนวน 4 ชั้น ชั้นล่างสุดเป็นอ่างน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ห่างจาก ถนนเพชรเกษม ตรงบ้านลำปี ตามถนนราดยาง เป็นระยะ ทางประมาณ 1,800 เมตร และ ห่างจากที่ทำการ อุทยานแห่งชาติประมาณ 9 กิโลเมตร

น้ำตกโตนไพร เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสูงใหญ่และสวยงามไม่แพ้น้ำตกลำปี เกิดจากเขาโตนย่านไทร สภาพป่าโดยรอบยังมีสภาพดีมาก ทางเข้าเป็นถนนลูกรัง แยกจากถนนเพชรเกษมตรงบ้านท่าซอ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 11 กิโลเมตร น้ำตกโตนบางปอ เป็นน้ำตกที่ไหลลดเลี้ยวตามป่าที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีถนน ร.พ.ช. ตัดเลียบชายป่าน้ำตก ไปบ้านอินทนิล และบ้านบางทอง แต่ยังไม่ถึงน้ำตก ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 25 กิโลเมตร หาดท้ายเหมือง เป็นหาดทรายที่มีลักษณะค่อนข้างตรง และยาวจากอำเภอท้ายเหมืองไปจนถึงเขาหน้ายักษ์ แต่ไม่เหมาะในการเล่นน้ำ (โดยเฉพาะในช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมแรง) เนื่องจากชายฝั่งมีลักษณะยุบตัว ชายหาดแคบ และมีความลาดชันมาก บริเวณชายหาด เต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม ปัจจุบันมีเหลือน้อยลง ดังนั้นหน่วยงานหลายฝ่ายพยายามที่จะอนุรักษ์เต่าทะเลไว้ เช่น ทางอำเภอท้ายเหมือง ได้จัดให้มีงานประเพณีปล่อยลูกเต่า เป็นประจำทุกปี ทุ่งเสม็ด อยู่ตอนกลางของหาดท้ายเหมือง เป็นป่า เสม็ดขาวล้วน ในเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ สภาพ ดินเป็นทรายขาวละเอียด การเดินทาง ในภูมิภาคนี้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ประมาณ 8 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-พฤศจิกายน และฤดูร้อน 4 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.7 องศาเซลเซียส และต่ำสุด เฉลี่ย 20.8 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคม-เมษายน เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหากเริ่มต้นจากจังหวัดพังงา ใช้เส้นทางพังงา-ท้ายเหมือง ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก ตลาดท้ายเหมืองอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ แต่ถ้าหากเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ผ่านอำเภอตะกั่วป่า แล้วใช้เส้นทางตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ประมาณ 66 กิโลเมตร ก็จะถึงสี่แยกตลาดท้ายเหมืองอุทยานแห่งชาติ มีสิ่งอำนวย ความสะดวกประเภทบ้านพัก พร้อมมีนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ จัดไว้บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ นอกจาก นี้ยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่กางเต็นท์ และ ห้องน้ำ -ห้องสุขา

รายละเอียดสอบถามได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 หรือ ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมป่าไม้ โทร. (02) 5612918-21

ข้อมูลจาก http://www.forest.go.th กรมอุทยานแห่งชาติ (กรมป่าไม้เดิม)