อ่าวตะโละวาว

อ่าวตะโละวาวเป็นที่ตั้งหน่วยประมงในอดีต ถนนสายหลัก จากอ่าวพันเต-อ่าวตะโละวาว-อ่าวตะโละอุดัง-มีระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร ตัดผ่าใจกลางดงดิบและตัดข้ามสันเขา สามารถเที่ยวชมธรรมชาติสองฟากทางได้อย่างดีเลยครับ