ศาวหลักเมืองสงขลา

ศาวหลักเมืองสงขลาอยู่ที่ถนนนางงาม ชาวสงขลาเรียกว่า "ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา" ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวสงขลาและผู้นับถือทั่วไป