พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๗ เป็นศาลาทรงไทย สร้างขึ้นเป็นที่ประทับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ จะเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อ ค.ศ. ๒๔๗๒ ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ปัจจุบันที่ประทับได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม