พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (พระพุทธอุทยานเขากง)เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประทับนั่งกลางแจ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ครับ เป็นพุทธศิลป์สกุลช่างอินเดียตอนใต้ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสดสีทองทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 24 เมตร นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถแบบช้างหมอบ ถวายดอกบัวและพระเจดีย์ศรีมหามายา รูปทรงระฆัง ภายในโปร่ง บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ