น้ำตกกือลอง(น้ำตกสุขทาลัย)

น้ำตกบูเก๊ะปิโลตั้งอยู่ที่ตำบลบูดี อำเภอรามัน ห่างจากจังหวัดยะลา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เรียกอีกชื่อหนึ่ง "น้ำตกตะวันรัศมี" เป็นน้ำตกที่แตกต่างจากแห่งอื่น เนื่องจากเมื่อแสงแดดกระทบสายน้ำจะให้สีของหินใต้น้ำเป็นสีเหลืองงดงาม อดีตน้ำตกแหงนี้ เคยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเจ้าเมืองรามันในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งในสมัยนั้นเมืองชายแดนใต้ ยังแบ่งออกเห็นหัวเมืองต่าง ๆ ด้วยครับ