เกาะไหง

เกาะไหง อยู่ในเขตอำเภอเกาะลันตา เป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในแถบนั้นมีชายหาดขาว น้ำทะเลใสสะอาด รอบ เกาะอุดมด้วยปะการังที่สมบูรณ์ การเดินทางไปเกาะไหง จากท่าเรือปากเมงจังหวัดตรังมีเรือบริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที ที่พักบนเกาะ เช่น เกาะไหงรีสอร์ท โทร. (๐๗๕) ๒๑๐๓๑๗ หรือที่กรุงเทพ ฯ โทร. ๓๑๖๓๕๗๗, ๓๑๗๑๒๗๕