ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล อันดามันเกม

ยินดีด้วยนะค่ะ สำหรับ ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม เบิกฟ้าอันดามัน กับทาง MWEB โดยทาง ช่อง วันว่าง ได้ทำการ ซุ่มจับ ผู้โชคดี ขึ้นมา จาก จำนวนผู้ที่ตอบคำถามของเรา ได้ถูกทั้งหมด กว่า 500 ท่าน คุณ คือ ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล แพคเกจทริป ล่องเรือสำราญสำหรับ 2 ท่าน กับราชินีแห่งท้องทะล Andaman Pricess เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย 4 วัน 3 คืน ผู้ใช้ Mweb Passport imf02@mweb.co.th ขอให้ผู้โชคดี ติดต่อกลับมาที่ เบอร์ 979-0099 ต่อ 7714 หรือ 7715 เพื่อติดต่อ ในการรับของรางวัลของท่าน หลัง วันพุธที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2544 กติกาการรับของรางวัล 1. การประกาศผลผู้ชนะของการตอบคำถาม จะประกาศที่หน้ากิจกรรม ของเอ็มเว็บ โดยจะใช้ชื่อและนามสกุลจริง ของผู้เข้าร่วมสนุกเป็นหลักสำคัญ ในการประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน มาแสดง ในวัน และสถานที่ที่ได้รับรางวัล 2. ผู้เข้าเล่นกิจกรรม มีสิทธิที่จะได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับรางวัล ที่ใหญ่กว่าเพียงรางวัลเดียว และต้องสละสิทธิรางวัลรองลงไปที่ได้รับ ให้กับ เพื่อนๆที่เข้าร่วมสนุกท่านอื่นๆ 3. พนักงานของ เอ็มเว็บ, บริษัทในเครือ สปอนเซอร์ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ไม่มีสิทธิรับรางวัล 4. ของรางวัล อาจมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า 5. ขอสงวนสิทธิ การให้รางวัลเฉพาะผู้เล่น ที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐาน อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 6. ผู้เข้าเล่นกิจกรรมที่ชนะการเล่นกิจกรรมจะไม่มีสิทธินำรางวัลที่ตนได้รับมาขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้จัดการเล่นกิจกรรม และไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่น และผู้ชนะการเล่นกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัลที่ผู้จัดการเล่นกิจกรรมหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนด หากผู้ชนะการเล่นกิจกรรมไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ชนะการเล่นกิจกรรมสละสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวและผู้จัดการเล่นกิจกรรมมีสิทธิเรียกให้ผู้เข้าเล่นกิจกรรมรายอื่นซึ่งยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้ารับรางวัลแทนได้ 7. คะแนนของแต่ละบุคคล ถือเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถนำมารวมกัน เพื่อแลกของรางวัลได้ 8. ผู้เข้าเล่นกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ผู้รับภาระการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยหักจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการชนะการเล่นกิจกรรม 9. ผู้จัดการเล่นกิจกรรมไม่รับรองว่ารางวัลที่ผู้เข้าเล่นกิจกรรมได้รับนั้น จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี และ/หรือ สมประโยชน์ครบถ้วนตามที่ผู้เข้าเล่นกิจกรรมต้องการหรือคาดหวัง 10. กรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าภาษีทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลนั้น 11. ผู้จัดการเล่นกิจกรรมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลที่ได้ประกาศไว้ตามที่เห็นสมควร และหากมีการเปลี่ยนแปลง รางวัลที่จะนำมาเปลี่ยนทดแทนนั้นจะมีมูลค่าทางการตลาด (market value) ไม่น้อยไปกว่ารางวัลที่ได้เคยประกาศไว้เดิม 12. ในกรณีที่รางวัล ตามที่ทางบริษัทกำหนดหมดลง ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ ในการจัดหาของรางวัล ที่มีคุณสมบัติ หรือคุณภาพใกล้เคียงกันมาทดแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชย หรือขอรับเป็นเงินสดแทนได้ 13. สำหรับท่านที่ได้รับรางวัล มูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางบริษัท เอ็มเว็บ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ 14. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัล แล้วไม่มารับของรางวัล ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด จะถือว่าสละสิทธิทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com