เปิดโลกซอฟต์แวร์

จากการที่สวทช. ได้จัดตั้งเขต อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทย ก้าวสู่อุตสาห กรรมซอฟต์แวร์ และปัจจุบันเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มี ความก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีเอกชนตั้งอยู่เต็มพื้นที่ ๔๘ บริษัท ดังนั้น ในวันที่ ๑ - ๓ เมษายนนี้ สวทช.จะจัดงาน "เปิดโลกซอฟต์แวร์" เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทค โนโลยีซอฟต์แวร์ ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยวันที่ ๑ เมษายน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์" อย่าง เป็นทางการ สำหรับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มีบทบาทหลักใน ๔ ด้านคือ ๑.ช่วยลดต้นทุน การผลิต โดยการจัดพื้นที่ให้เช่าทำการและจัดบริการทาง เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมและ ราคาสมควร ๒.เป็นตัวอย่างในการส่งผ่านเทคโนโลยีโดยจตรง จากอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ในต่างประเทศสู่ผู้ประกอบการ ๓.สนับสนุนกิจกรรมการตลาดทั้งในและนอกประเทศ และ ๔. ประสานงานหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบ การในไทย โดยเฉพาะด้านการลงทุนร่วม ทั้งจากผู้ลงทุนและต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมในวันที่ ๒ - ๓ เมษายนนี้ จะมีการสัมมนาความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศโดย ใช้ไอทีโดยนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม คุณรู้จักปลาดาวดีหรือยัง การสาธิตการบุกรุกข้อมูลและการป้องกันรวม ถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ จากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำกว่า ๓๐ บริษัท การให้คำปรึกษา/ตอบข้อสงสัย สำหรับผู้ต้องการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะของซอฟต์แวร์พาร์ค คอมพิวเตอร์ราคาถูกของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นต้น ผู้สนใจสำรองเข้าร่วม ฟังการสัมมนาได้ที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๓-๙๕๓๓.-๓๑๕ Leisure Team