SET In The City

เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการพบปะ ระหว่างผู้ลงทุน ประชาชนทั่ว ไปกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อ มูลความรู้เกี่ยวกับการ ลงทุนอย่าง ใกล้ชิด ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน และเข้าถึงผู้ลงทุนได้มากที่สุด อันจะเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่าง มีหลักการ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยผ่านการสัมมนาและ กิจกรรม การลงทุนภายในงาน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลการลงทุน อย่างครบถ้วนทุกประการภายในงาน โดย สามารถเลือกรับบริการ และรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมที่ร่วมออกบู้ธได้ด้วยตัวเอง จากความสำเร็จของงาน Investor Fair ในปี 2544 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สามารถดึงดูดผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปกว่า 70,000 คน เข้าร่วมงาน โดยได้รับการกล่าวขานอย่างมากมายว่า เป็นงานที่ผู้ลงทุน ได้พบปะ และได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอย่างครบถ้วน ในปี 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่น ที่จะขยายฐานผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรม ด้านการลงทุนให้แก่ผู้มีเงินออม โดยเน้นการเพิ่มช่อง ทางให้ผู้ลงทุน ได้พบกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยตรง ผ่านบู้ธของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม รวมทั้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน ทดลองได้อย่างสมจริง และนำไปใช้ประกอบการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานได้แบ่ง Zone ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบัน การเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม รวมไปถึงหน่วยงานของทางการ เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ประชาชนได้ทำความรู้จักและพูดคุย เพื่อขอข้อมูล รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ ลงทุนจากบริษัทได้โดยตรง ส่วนที่ 2 การสัมมนาให้ความ รู้เกี่ยวกับการลงทุน สำหรับนักลงทุน หน้าใหม่ และนักลงทุนที่มีความรู้พื้นฐานด้าน การลงทุนตลอดทั้งวัน จากวิทยากร ชื่อดังที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องหุ้น ส่วนที่ 3 การจัดกิจกรรมให้ ความรู้เรื่องการลงทุน โดยจะเปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจ เข้าไปทดลองลงทุนซื้อขายหุ้นใน ตลาดหุ้นจำลอง หรือ Investment Simulation Competition ซึ่งได้จัดเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์ไว้ถึง 300 จอ นับเป็นการ แข่งขันการ ซื้อขายหุ้นที่ใช้ คอมพิวเตอร์จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนที่ 4 บริการเปิดจองหุ้นที่จะเสนอขายแก่ประชาชน (IPO) โดยงานนี้ จะเป็นงานเดียว ที่มีการเปิดให้จอง ซื้อหุ้นได้ตลอดทั้ง 3 วัน ส่วนที่ 5 การเปิดตัว Investment Portal ศูนย์กลางข้อมูลตลาดทุนของ ประเทศ ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุน ตั้งแต่ข้อมูลสำหรับผู้สนใจ จนก้าวมา เป็นผู้ลงทุนในที่สุด ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม - อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2545 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -20.00 น. ณ.ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-229-2222Leisure Team