Amazing Thailand Grand Sale Grand Service Fair

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงาน "Amazing Thailand Grand Sale Grand Service Fair" โดยได้รับการ สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นแหล่งชอปปิ้ง และเป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทาง การตลาดแก่ผู้ประกอบการแก่ผู้ประกอบการ และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง ในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสนับสนุนภาคการผลิตและ ส่งออกของไทยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางมหกรรมแสดง สินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า แบรนด์เนม ลดราคา 40-70% อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง นาฬิกา ชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะ อุปกรณ์นักกอล์ฟ และยังมี การจำหน่าย สินค้าคุณภาพหลากหลาย ประเภทที่นำ มาลดราคถึง 80 % อาทิ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากเพาเวอร์บาย เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน เกมส์และของเล่นเด็ก รวมไปถึงสินค้า จากกรมศุลกากร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ งานหัตถกรรม จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ฯลฯภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 40-70% อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง นาฬิกา ชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะอุปกรณ์นักกอล์ฟ และยังมี การจำหน่ายสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภทที่นำมาลดราคถึง 80 % อาทิ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากเพาเวอร์บาย เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน เกมส์และของเล่นเด็ก รวมไปถึงสินค้า จากกรมศุลกากร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ งานหัตถกรรม จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ฯลฯ