ยูนิเซฟ

สร้างในสมัย : รัชกาลที่ 4

จากหัวถนนพระอาทิตย์ ผ่านสะพานพระปิ่นเกล้าบนฟุตบาทสายเดียวกัน มีที่ทำการกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า องค์กรยูนิเซฟ ตั้งอยู่ เมื่ออดีต อาคารสวยที่เห็นหลังนี้มิใช่องค์กรระหว่างประเทศ หากแต่เป็นอดีตวังเก่าของพระองค์เจ้าสวัสดิ์โสภณ กรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฏ์ หรือ ต้นตระกูลสวัสดิวัฒน์ นั่นเอง กรมพระสวัสดิ์เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 และเจ้าจอมมารดาเปี่ยม นับแต่เริ่มรับราชการ กรมหมื่นสวัสดิวัฒน์ก็แทบจะไม่ได้ประทับในประเทศไทยเลย เพราะทรงเป็นราชทูตพิเศษ ทำให้ต้องเสด็จอยู่เนืองๆ ดังนั้นวังที่ท่าพระอาทิตย์แห่งนี้ จึงเป็นวังที่ทรงประทับเพียงชั่วระยะสั้นๆ วังนี้จึงมิได้ประดาประดาอะไรมากมายนัก ตราบจนล่วงเลยมาถึงรัชกาลที่ 6 แล้วนั่นแหละ ท่านจึงทรงดำริให้จัดสร้างวังขึ้นมาใหม่และใส่ลวดลายปูนปั้น และนำไม้ปักฉลุลวดลายอันอ่อนช้อยงดงามประดับเป็นหัวหน้าต่างดังที่เห็นในปัจจุบัน แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัง มะลิวัลย์ ปัจจุบันวัง มะลิวัลย์ได้กลายมาเป็นที่ทำการขององค์การที่ทำการกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ โดยยังคงรูปทรงอาคารภายนอกไว้เหมือนเดิม

สิริลักษณ์ จินตนะดิลกกุล

ทีมงานวันว่าง ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com