How to ขอรับเงินคืนหรือเลื่อนวันเข้าพัก สำหรับคนที่จองที่พักของอุทยานแห่งชาติเอาไว้

How to ขอรับเงินคืนหรือเลื่อนวันเข้าพัก สำหรับคนที่จองที่พักของอุทยานแห่งชาติเอาไว้

How to ขอรับเงินคืนหรือเลื่อนวันเข้าพัก สำหรับคนที่จองที่พักของอุทยานแห่งชาติเอาไว้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุันที่โรค COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเมืองไทย หลายๆ สถานที่ท่องเที่ยวต้องปิดตัวลงชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับหลายๆ อุทยานแห่งชาติในเมืองไทยที่ต้องปิดตัวลงเช่นกัน วันนี้ Sanook Travel จะมาแนะำนวิธีการในการขอเงินคืนหรือเลื่อนวันเข้าพัก สำหรับคนที่จองที่พักของอุทยานไว้แต่มีความกังวลในการเดินทาง สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

การขอคืนเงินค่าที่พัก
- ปกติหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ ดินถล่ม ไฟไหม้ป่า หรือเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอคืนเงิน
- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน)

-ยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก)

- โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล banpak025795269@gmail.com / dnp.banpak@gmail.com
- แนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงิน

1) เอกสารการจองที่พักและบริการ
2) หลักฐานการชำระเงิน
3) สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ
4) กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
- เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ต่อไป
** กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์‼️
** ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784

การเลื่อนวันเข้าพัก

- อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
- ขอเลื่อนได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม โดยทำการจองรายการใหม่ผ่านเว็บไซต์ของกรมก่อน จากนั้นยื่นเรื่องขอเลื่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การจองใหม่สามารถจองที่อุทยานแห่งชาติเดิม หรือเปลี่ยนอุทยานแห่งชาติใหม่ก็ได้
- แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ
- หากการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ทำให้ค่าที่พักและบริการต่างไปจากเดิม มีอัตราสูงกว่าอัตราที่ชำระไว้แล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเพิ่ม
- ตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือล็อกอินเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
** กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ พร้อมหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในวันที่เข้าใช้บริการ
** กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการ‼️
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการที่พัก สำนักอุทยานแห่งชาติ
โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook