เทศบาลเมืองแสนสุข ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564

เทศบาลเมืองแสนสุข ยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทั่วประเทศไทยทีก่ำลังแพร่ระบาดเป็นระลอกที่ 2 อยุู่ในตอนนี้ จึงทำให้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีประกาศออกมาใจความว่า

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตระหนักและวิตกกังวล ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสําคัญ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี พ.ศ. 2564

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook