ภูเก็ตเตรียมเปิดชายหาด 9 มิถุนายนนี้!

ภูเก็ตเตรียมเปิดชายหาด 9 มิถุนายนนี้!

ภูเก็ตเตรียมเปิดชายหาด 9 มิถุนายนนี้!

หลังจากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ต 

โดยเบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีมติ เห็นชอบ ในประเด็นที่สำคัญดังนี้

- เห็นชอบผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดภูเก็ต รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

- สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เปิดเฉพาะต่อใบอนุญาต. / เปลี่ยนชนิด /ใบแทน / แก้ไข / ระหว่างประเทศ / ค้างดำเนินการวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เปิดบริการทุกกระบวนงานเช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ ที่ต้องอบรมเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับ กรมการขนส่งทางบก

- เปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติตามมติที่ประชุม จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศออกมาต่อไป