“ตลาดน่าซื้อป้าทุม” มหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานี

“ตลาดน่าซื้อป้าทุม” มหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานี

“ตลาดน่าซื้อป้าทุม” มหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

     จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพของตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน การประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ สินค้าอินทรีย์วิถีไทย สินค้าเด่นของตลาดหรือสินค้าเด่นในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการที่โดดเด่นเพื่อยกระดับและสร้างความแตกต่าง พัฒนาเป็นศูนย์การค้าและท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

     จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าส่งเสริมการเกษตรประเภทพืชผักและผลไม้ขนาดใหญ่ของประเทศทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ห้างค้าปลีก ตลอดจนตลาดหลากหลายรูปแบบจำนวนมาก เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับการดำรงชีพการจับจ่ายใช้สอย ในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะตลาดที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าบริการ ประกอบกับจังหวัดปทุมธานีมีความโดดเด่นการเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตรที่สำคัญและยังเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมบทบาทของผู้บริโภค และการบูรณาการในระบบการค้าโลกจึงจำเป็นต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศักยภาพตลาด ตลาดชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นมาตรฐานและเป็นธรรม ยกระดับการค้าสู่ระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น (Local Economy) กระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ลดภาระค่าครองชีพ

     การจัดมหกรรมนั้นชื่อว่า “ตลาดน่าซื้อป้าทุม” ซึ่งหมายถึงตลาดที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานให้เป็นตลาดที่น่าไปจับจ่ายใช้สอยของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 20 ตลาดนำมาไว้รวมกัน โดยจะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1“ตลาดน่าซื้อป้าทุม ครั้งที่ 1 มหกรรมผัก ผลไม้ ปทุมธานี แกรนด์เซลล์” ครั้งที่ 2“ตลาดน่าซื้อป้าทุม ครั้งที่ 2มหกรรมสินค้าเกษตร ปทุมธานี แกรนด์เซลล์” ครั้งที่ 3“ตลาดน่าซื้อป้าทุม ครั้งที่ 3 มหกรรมสินค้าเด่น ของดีปทุมธานี แกรนด์เซลล์” ครั้งที่ 4“ตลาดน่าซื้อป้าทุม ครั้งที่4มหกรรม ปทุมธานี แกรนด์เซลล์”


     โครงการมหกรรม "ตลาดสดน่าซื้อป้าทุม" ในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้าและบริการ ส่งเสริมสินค้าเด่น ทั้ง 20 ตลาดเป้าหมาย ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางทางการค้า ศูนย์กลางกระจายสินค้าในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เป็นที่รู้จักสินค้าเด่นในตลาดนั้นๆ ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัด เป็นช่องทางสร้างรายได้แก่ ชุมชน เกษตรกร กลุ่ม otop ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า อีกทางหนึ่ง โดยตลาดสดที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 ตลาด ประกอบด้วย 1.ตลาดมั่งมีทรัพย์ 2.ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ 3.ตลาดสะพานแดง 4.ตลาดชัชวาลย์ 5.ตลาดลาดสวาย 6.ตลาดไท 7.ตลาดรังสิต 8.ตลาดไอยรา 9.ตลาดไทยสมบูรณ์ 10.ตลาดนัดหน้าอำเภอสามโคก 11.ตลาดนานาเจริญ 12.ตลาดพระยาสมาน 13.ตลาดพูนทรัพย์ 14.ตลาดพูนลาภปทุม 15.ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี 16.ตลาดอินเตอร์มาร์ท 17.ตลาดสี่มุมเมือง 18.ตลาด ส.รุ่งเรือง 19.ตลาดเอ.ซี 20.ตลาดฐานเพชรปทุม


     นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตรกิจกรรมจัดงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพสร้างตลาดน่าซื้อปทุมธานี ภายใต้โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2560 จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงสุดหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขให้กับคนในประเทศให้สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ที่มีวิสัยทัศน์การค้าก้าวหน้า ประชาสุขใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดปทุมธานีที่ต้องการยกมูลค่าสินค้าบริการแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพของตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในจังหวัดปทุมธานี รวมไปถึงการบูรณการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ (business matching) หรือสร้างความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจพัฒนาธุรกิจร่วมกับจังหวัดอื่นๆด้วยจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นแหล่งศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางตลาดสด ตลาดกระจายสินค้าหลายแห่งทั้งค้าปลีก ค้าส่ง ไม่ว่าจะเป็น ตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดรังสิต ตลาดพูนทรัพย์ อย่างเช่น ตลาดรังสิต ที่อยู่ห่างจากสนามบินดอนเมืองเพียงแค่ 8 กิโลเมตรเท่านั้นเอง อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริโภคที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนั้นสามารถเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก เป็นตลาดสดที่ทันสมัย มีอาหารน่ากินมากมาย และเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และทันสมัย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์”

      อีกทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้า หรือบริการ รวมถึงตลาดในจังหวัด ส่งเสริมจุดเด่นของสินค้าและบริการของตลาด และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีศักยภาพ ทั้งนี้กิจกรรม Grand Sale2017 ครั้งยิ่งใหญ่ “ตลาดน่าซื้อป้าทุม” ซึ่งท่านจะพบกับสินค้าเด่นของแต่ละตลาด อาทิ ผลไม้สดตามฤดูกาลจากตลาดไท / ร้านอาหาร Seafood จากตลาดรังสิต / ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดวังใหญ่ จากตลาดพูนทรัพย์ / ผักเมืองหนาวและผักสลัด จากตลาดสี่มุมเมือง / ร้านหมูฝอย-ปลาสลิดจากตลาดเทศบาลเมืองปทุมฯ / พรีเมี่ยม ฟรุต จากตลาดไอยรา / หมูทอดละโว้จากตลาดลาดสวาย / ขนมจีนยำ คุณวรรณ จากตลาดนานาเจริญ เป็นต้น

     อย่าพลาดกับกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ที่ จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดขึ้นกับ “ตลาดน่าซื้อป้าทุม Grand Sale2017” ครั้งที่ 1-4 ได้ในเดือนพฤศจิกายน และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ http://www.taladpathum.comนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารการประชาสัมพันธ์และร่วมเล่นเกมชิงรางวัล กับ Facebook Fan Page “ตลาดป้าทุม” https://www.facebook.com/taladpathum ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 [Advertorial]

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook