สายการบินโลว์คอสต์เตรียมปรับขึ้นราคาตามภาษีน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น!!

สายการบินโลว์คอสต์เตรียมปรับขึ้นราคาตามภาษีน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น!!

สายการบินโลว์คอสต์เตรียมปรับขึ้นราคาตามภาษีน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น!!
S! Travel (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบที่กระทรวงการคลังเสนอให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น

โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 แล้วนั้น ทางสายการบินโลว์คอสต์ต่างๆภายในประเทศจึงเตรียมที่จะปรับราคาบวกค่าภาษีสรรพสามิตเป็น 150 บาทสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

มี 3 สายการบินทีมีการประกาศปรับขึ้นราคาขึ้นตามภาษีสรรพสามิต คือ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอชีย ซึ่งเท่ากับว่าการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับต้องจ่ายเพิ่มอีก 300 บาทต่อคน โดยอัตราค่าภาษีน้ำมันจะถูกบวกรวมไปในค่าตั๋วโดยสารที่แสดงผ่านทางหน้าเว็บไซต์                                          

สำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ประกาศปรับเพิ่มโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ส่วนสายการบินนกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560