กมธ.กีฬาวุฒิเตรียมผลักดันพ.ร.บ.สารต้องห้าม

กมธ.กีฬาวุฒิเตรียมผลักดันพ.ร.บ.สารต้องห้าม

กมธ.กีฬาวุฒิเตรียมผลักดันพ.ร.บ.สารต้องห้าม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พุทธศักราช 2548 โดยในส่วนของพระราชบัญญัติการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีความระมัดระวังเรื่องการกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของนักกีฬา เนื่องจาก บางมาตราที่แม้จะยึดโยงจากข้อบังคับขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาด้า ที่ระบุว่า สามารถเดินทางเข้ามาตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ควรที่จะมีเนื้อหาที่ปกป้องสิทธิของนักกีฬาด้วยเช่นกันขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นด้วยที่จะให้มีมาตราของการลงโทษทางอาญาต่อนักกีฬาที่ใช้สารต้องห้ามประเภทยาเสพติด นอกเหนือจากโทษทางการกีฬา ที่ระบุในพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน ส่วนในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาพุทธศักราช 2548 ที่ประชุมเห็นว่า ควรจะมีการกำหนดมาตราในการบังคับใช้ให้มีการวางมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันการพลศึกษาให้ดี ทั้งในเรื่องหลักสูตร คุณวุฒิ และ คุณสมบัติของอาจารย์ในแต่ละคณะ หรือ สาขาวิชา  เนื่องจากการจะยกระดับการศึกษาจากเดิมที่มีเพียงแค่ปริญญาตรีขึ้นสู่ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก อาจจะทำให้เกิดข้อครหาของคุณภาพทางการศึกษาได้