เพื่อไทยให้ 2 ปีรัฐบาลสอบตกทุกด้าน!

เพื่อไทยให้ 2 ปีรัฐบาลสอบตกทุกด้าน!
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(7 ม.ค.) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ได้เปิดแถลงข่าวในหัวข้อ 2 ปี สอบตกรัฐบาลอภิสิทธิ์ ปรากฎว่าพรรคเพื่อไทยให้สอบตกในทุกๆ ด้าน 

โดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เผยเกี่ยวกับการติดตามการทำงานของรัฐบาลตลอด 739 วัน ในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบการใช้เงินภาษีของประชาชน คู่ขนานไปกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบัน แบ่งการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลใน 6 มิติ ได้แก่ 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 3.ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ 4.ด้านการต่างประเทศ 5.ด้านการเมืองและการส่งเสริมประชาธิปไตย 6.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยพรรคได้ทำการประเมินการทำงานของรัฐบาลทั้ง 6 มิติ จากข้อเท็จจริงโดยรวม พบว่ารัฐบาลได้คะแนนเพียง 2.9 คะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือว่าสอบตกในทุกด้าน และเกิดภาวะสุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพของประเทศและประชาชน

ทั้งนี้ยังมีการสรุป 10 อันดับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ ได้แก่ 1.ปัญหาเกิดการกู้เงินโดยรัฐบาลและสร้างหนี้สาธารณะของประเทศ 2.ปัญหาการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายและฟุ่มเฟือยของรัฐบาล 3.ปัญหาจัดการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากและไม่มีประสิทธิภาพ 4.ปัญหาการทุจริตและการเรียกรับเงินสินบน 5.ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไร้ซึ่งคุณธรรมและไม่ถูกต้อง 6.ปัญหาเกิดความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมอย่างกว้างขวาง 7.ปัญหาประชาชนถูกทำร้ายและถูกฆ่าตายจากการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย 8.ปัญหาเกิดการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม 9.ปัญหาการใช้กลไกและหน่วยงานรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมือง และ 10.ปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตกต่ำ