ศตส.เรียกถกคณะทำงาน19หน่วยงานครั้งแรก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. กล่าวถึง การเรียกประชุม ศูนย์ติดตามสถานการณ์ หรือ ศตส. ภายใต้กรอบของ กอ.รมน. วันแรก โดยมี พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 19 หน่วยงาน ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการทำงาน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย และให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง ต้องเข้าใจภาพรวมของการทำงานของ ศตส. โดยแต่ละหน่วยงาน จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบางส่วนจะสานต่องาน จาก ศอฉ.

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานในครั้งนี้ เป็นการทำงานเฉพาะกิจ ไม่ใช่การทำงานอย่างถาวร รวมถึงเป็นการเสริมภารกิจ 5 หลัก ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน. คือ แก้ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรมข้ามชาติ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อการร้าย