หาดใหญ่โพลระบุคนใต้พอใจผลงานรัฐบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับการบริหารงานรัฐบาล "อภิสิทธิ์" ในรอบ 2 ปี จาก 1,194 ตัวอย่าง โดยพบว่าในประเด็นของสถานการณ์บ้านเมือง และผลงานของรัฐบาล "อภิสิทธิ์" ในรอบ 2 ปี ประชาชนพอใจในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย 6.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งลดลงจากเดิม เมื่อเทียบกับการบริหารงานในรอบ 18 เดือน และ 1 ปี ส่วนการบริหารงานที่ประชาชนคิดว่า รัฐบาล "อภิสิทธิ์" สอบตก ได้แก่ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ค่าเฉลี่ย 5.49 คะแนน รองลงมาการแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการปฏิรูปการเมือง และเมื่อพิจารณาความสำเร็จในการบริหารงาน ในรอบ 18 เดือน ของรัฐบาล "อภิสิทธิ์" พบว่า ด้านการสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ เป็นการบริหารงานที่มีความสำเร็จสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความสำเร็จเท่ากับ 6.50 จากคะแนนเต็ม 10 รองลงมาความสำเร็จในการบริหารงานด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ