ปภ.ถกตัวแทนภาคใต้เรื่องเงินช่วยประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ต้องประสบกับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดแนวทางการสำรวจข้อมูล ความเสียหายของบุคคล กลุ่มอาชีพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมหารือกับผู้แทนจังหวัดในภาคใต้ ที่ประสบภัย ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดขอบเขต รูปแบบ และวิธีการสำรวจในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์
ธานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช โดยมีขอบเขตการสำรวจครอบคลุม ทั้งกรณีบ้านพังทั้งหลัง บางส่วน เครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย และกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะทำให้การวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม

สำหรับความคืบหน้า การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาท ในพื้นที่ภาคใต้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบ และจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้แก่ธนาคารออมสินแล้วจำนวน 176,121 ครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสิน ได้จ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 69,630 ครัวเรือน เป็นเงิน 348,150,000 บาท ทั้งนี้ ปภ. จะได้ประสานจังหวัดให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน และให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงจัดส่งรายชื่อเพิ่มเติมให้ ปภ. โดยด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด