ผู้ว่าฯสระแก้วขยายเวลาเปิดด่านอรัญประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงความสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทาง การทูตไทย-กัมพูชา ว่า เพื่อให้พี่น้องทั้งสองประเทศ ได้มีการไปมาหาสู่กันทุกวันให้ขยายเวลาการปิด-เปิด จุด ผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ ที่อยู่ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนบ้านมาลัย อ.มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา อ.ตาพระยา ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนบึงตากวน อ.ทมอพวก บันเตียเมียนเจย และ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนบ้านกิโล 13 อ.สำเภาลูน จ.พระตาบอง เป็น 7 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.ทุกวัน

สำหรับ จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ เมื่อปี 52 มีมูลค่าส่งออก 1,200 ล้านบาท เมื่อปี 53 มีมูล ค่าส่งออก 1,700 ล้านบาท จุดผ่อนปรนตาพระยา อ.ตาพระยา เมื่อปี 52 มีมูลค่าส่งออก 480 ล้านบาท ปี 53 มีมูลค่าส่งออก 524 ล้านบาท จุดผ่อนปรนเข้าดินเมื่อปี 52 มีมูลค่าส่งออก 722 ล้านบาท ปี 53 มีมูลค่าส่งออก 1,155 ล้านบาท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก เมื่อปี 52 มีมูลค่าส่งออก 23,000 ล้านบาท และปี 53 มีมูลค่าส่งออก 30,000 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง