มทภ.4เปิดเสวนาประวัติศาสตร์ปัตตานีฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ปัตตานีในแนวทางสันติวิธี" โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ประกอบด้วยภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จนตกผลึกของความคิดบนพื้นฐานของกระบวนการจากแนวความคิดในเรื่องการปกครอง และวัฒนธรรมในอดีต เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกัน

ทั้งนี้ผลลัพธ์จากความคิดที่หลากหลาย ที่ได้จากการเสวนาจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในพื้นฐานแนวคิด ความเชื่อเรื่องการปกครอง และวัฒนธรรมในอดีต จะนำไปสู่ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความไม่สงบในพื้นที่ และผลที่ได้จากการเสวนาฯ จะได้นำไปผลิตเป็นเอกสารเผยแพร่ ทั้งในสถานศึกษา ส่วนราชการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง