สธ.เผยมีแผนยกระดับอนามัยกว่าเจ็ดพันแห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2554 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนยกระดับสถานีอนามัย 7,750 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเดือน มีนาคม 2554 โดยได้กำชับผู้ตรวจราชการทุกเขต ให้ติดตามเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ หลังจากปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้ว 2,000 แห่ง ให้บริการประชาชนครอบคลุม 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วย และการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค ทั้งเรื่องอาหาร ยา เครื่องสำอาง ขณะเดียวจะพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล 3 ดี คือ มีบรรยากาศดี บริการดี และระบบบริหารจัดการดี เพื่อความพึงพอใจยิ่งขึ้นของประชาชน

ทาง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ในการพัฒนาบุคลากรรองรับภารกิจบริการดังกล่าว ปีนี้จึงได้เพิ่มหลักสูตรอบรมใหม่ 4 หลักสูตร ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิต การควบคุมโรค การจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน และการรักษาโรคในชุมชน จากเดิมได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาแล้ว 11 หลักสูตร คือ หลักสูตรพื้นฐาน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการดูแลครอบครัวและดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ทันตสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารจัดการองค์กร ส่วนหลักสูตรเฉพาะ 5 หลักสูตร ได้แก่ การฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การจัดบริการแพทย์แผนไทย การให้บริการคำปรึกษา การดูแลสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเกณฑ์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีมาตรฐานและบริการประชาชนที่สูงขึ้น โดยกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ดูแลประชากรเฉลี่ย 1,250 คน ให้มีพยาบาลวิชาชีพ ดูแลประชากร 1 ต่อ 5,000 คน ส่วน แพทย์ดูแลประชากร 1 ต่อ 10,000 คน