โพลระบุปชช.ลดรายจ่ายหาที่พึ่งจากพิษศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องทางออกของประชาชน ณ วันนี้ จากสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดปัญหา ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนอยากบอกนักการเมือง ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน พบว่า 41.06% ขอให้ทุกฝ่ายใช้สติ ใช้เหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์ และคำนึงผลประโยชน์ของชาติ รองลงมา คือ ขอให้รัฐบาลพิสูจน์ตนเองจากผลงานต่าง ๆ และ 13.93% เห็นว่า ก่อนที่จะเกิดการโต้เถียงกัน ควรมีหลักฐานชัดจริง และฟังข้อมูลรอบคอบ

จากปัญหาราคาสินค้า รายได้ไม่พอจ่าย ณ วันนี้ ประชาชนมีทางออกอย่างไร อันดับแรก 58.28% ต้องประหยัด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป รองลงมา คือ เลือกซื้อสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ราคาถูกมาแทน ขณะที่ 12.65% ต้องกู้หนี้
ยืมสิน และนำสิ่งของมีค่าไปจำนำ

จากปัญหาสังคมที่มีทั้งอาชญากรรม ยาเสพติด ประชาชนมีทางออกเช่นไร พบว่า ส่วนใหญ่ 37.41% เห็นว่า ภาครัฐ ให้ความสำคัญ และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ออกกฎหมายเข้มงวด รองลงมาคือ การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ให้มากขึ้น กวาดล้าง กวดขัน เอาจริงเอาจัง ขณะที่ 15.69% เห็นว่า ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลป้องกันและช่วยแก้ไข โดยเฉพาะตัวเอง

ทั้งนี้ ผลการสำรวจ ยังสอบถาม เรื่องการดูหมอดูของคนไทยในปัจจุบัน พบว่า 31.20% เห็นว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ไม่ควรเชื่องมงายมากจนเกินไป 27.53% สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนกำลังประสบปัญหาความเครียด ขาดที่พึ่ง และ 24.76% สังคมกำลังประสบปัญหา รัฐบาล ไม่สามารถบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้

ส่วนเรื่อง รัฐบาลต่อนโยบายเว้น ค่าน้ำ ไฟ ฟรี เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ 50.18% เห็นว่า เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และเป็นการสร้างกระแสนิยมจากประชาชนช่องทางหนึ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง