สมุทรสาคร ประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม ตามความในมาตรา 46 วรรค 2 แห่ง พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อให้เกษตรกรใช้สิทธิ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 นี้ โดย
เกษตรกร สามารถนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือ สกุล สูจิบัตร และใบรับรองการเกิด ไปขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ตามอำเภอ ที่เกษตรกรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น และได้กำหนดที่จะเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554