สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

นายกและหน่วยงานรัฐ ปรับตัวการให้บริการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 113 รางวัล และรางวัลมาตรฐาน ศูนย์บริการร่วมเคาน์เตอร์ประชาชน 7 รางวัล ให้กับส่วนราชการ ที่ได้รับการคัดเลือก โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขณะเดียวกัน นายกฯ กล่าวว่า รางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของตัวแทนภาครัฐ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน และเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ ประโยชน์สุขของประชาชน

ขณะที่ จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง และวิธีการปฏิบัติราชการในหลายด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตนขอชื่นชมหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ ที่ได้ร่วมมือกันปรับปรุงระบบ ให้บริการประชาชน โดยใช้แนวทางยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม