โอลิมปิก 2020

นครปฐมจัดประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พุทธสมาคม จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 50 ประจำปี 2553 เรื่องพระพุทธศาสนากับแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ โดยมี นายณัฐพัชร์ (อำนวย) อินทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นผู้อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งอ่านในที่ประชุมได้รับทราบ โดยภายในการประชุม พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก้ผู้มีอุปการะคุณ และมี นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย พระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ผู้นำสมาคมพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมประชุมจำนวน 800 คน

จากนั้น พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องบทบาทพระพุทธศาสนากับความมั่นคงในสังคมไทย ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว จะหมุนเวียนให้ พุทธสมาคมจังหวัดต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพและในปี 2553 นี้ ทางพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งที่ 50 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.2553

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง