มทภ.4ปธ.เปิดเสวนาประวัติศาสตร์ปัตตานี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดงานสานเสวนา ประวัติศาสตร์ปัตตานี ในแนวทางสันติวิธี ซึ่งศูนย์สินติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดขึ้น โดยมีภาครัฐ ภาควิชาการ ประชาชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มาประมวลและผลิตเป็นเอกสารให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีความเห็นแตกต่างกันเพื่อแก้ไขความไม่สงบ เนื่องจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นมูลเหตุ ส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ ด้วยชาติ ศาสนา และความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ปัตตานี เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความเห็นแตกต่างทางประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาได้ถูกหยิบยกมาเพื่ออธิบายและนำไปขยายผลในเชิงลบ ในแง่ของการต่อสู้เพื่อเป็นเอกราชเท่านั้น