สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

อุบลฯจัดประชุมเพื่อสนับสนุนป้องกันโรค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ ศรายุทธ อุตตมางคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนการพัฒนาสู่อำเภอป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ในวันที่ 23 นี้ ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสร้างอำเภอเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร สกลนคร และ นครพนม

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมโรคแบบยั่งยืนนั้น มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 800 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาอำเภอ ป้องกัน
และควบคุมโรคแบบยั่งยืน โดย นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เรื่องทศวรรษการพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อน เครือข่ายในการประชุม เพื่อพัฒนาอำเภอป้องกันและควบ
คุมโรคแบบยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนอำเภอป้องกันโรคต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง