เชียงใหม่นำร่องแก้เด็กออกเรียนกลางคัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ลงนามความร่วมมือกับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าฯเชียงใหม่ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามในความร่วมมือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในการแก้ไขเด็กออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยให้ จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดนำร่องในภาคเหนือ ทั้งนี้จากข้อมูล พบว่า อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา มีประมาณร้อยละ 1.13 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 2.43 และตอนปลายร้อยละ 2.16 ส่วนในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส พบว่า สาเหตุที่เด็กไม่ได้เรียน เนื่องจาก ยากจน ถึงร้อยละ 55.6

อย่างไรก็ตาม คุณหญิงกษมา ยอมรับว่า แม้จะมีความพยายามในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แต่ก็ยอมรับว่า มีเด็กจำนวนหนึ่งไม่สามารถจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคบังคับ ซึ่ง จ.เชียงใหม่ กำลังพยายามดำเนินการโรงเรียน 3 ระบบ คือมี ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กกลุ่มนี้ต่อไป