นายกเป็นปธ.ประชุมวิชาการแก้ปัญหาโลกร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และประกาศเจตนารมณ์ จับมือร่วมกันรับภัยโลกร้อนของสภากาชาดไทย ที่ร่วมกับ องค์กรภาคี 7 แห่ง ในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง สังคมไทยควรปรับอย่างไร เพื่อรับภัยโลกร้อน ที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ว่า การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมทำงานอย่างบูรณาการ รวมถึง จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น

ทั้งนี้ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามเร่งรัดในการรับมือกับสถานการณ์ตามระดับ ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วม ตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับชาติ ไปจนถึงระดับนานาชาติ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้ประชาชนเกิดความมั่นคง ทั้งนี้ เห็นว่า ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญโดยเฉพาะเวทีการประชุมแก้ปัญหาโลกร้อน ที่เมืองแคนคูนประเทศเม็กซิโก แม้ที่ประชุมจะไม่บรรลุข้อตกลงครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็สะท้อนถึงความตื่นตัว ในการแก้ปัญหาและการปรับตัวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งประเทศไทย ได้มองเห็นความสำคัญและอยู่ในการช่วยยกระดับกลไก ด้วยการมีการเจรจาระหว่างประเทศ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติก่อนหน้านี้