รัฐมอบเงินช่วยน้ำท่วมยะลาครัวละ5พันบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเวโรจน์ สายทองแท้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย 53 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ จ.ยะลา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 7 อำเภอ 48 ตำบล 238 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 14,050 ครัวเรือน 46,540 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 3 หลัง เสียหายบางส่วน 101 หลัง
พื้นที่การเกษตร เสียหาย 37,462 ไร่ สิ่งสาธารประโยชน์ สะพาน 45 แห่งถนน เสียหาย 319 สาย สถานที่ราชการ โรงเรียน 40 แห่ง ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ใน จ.ยะลา ได้ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว

ในส่วนของรัฐบาล ได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ต.ค.53 และ 9 พ.ย. 53 อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยผ่านธนาคารออมสิน ซึ่ง จ.ยะลา ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งแรก จำนวน 242 ครัวเรือน และได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวม 3 สาขา คือ สาขาบันนังสตา จ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัย ของ อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต รวม 24 ราย สาขายะหา จ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัย ของ อ.ยะหา และ อ.กาบัง รวม 114 ราย และ สาขายะลา จ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัย ของ อ.เมือง อ.กรงปินัง รวม 104 ราย