สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

สตูล ร่วมรณรงค์ การค้ามนุษย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ วิจิตรพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล สนองนโยบายรัฐบาล ระดมคนข่าวทุกแขนง ประชาสัมพันธ์ขบวนการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดสตูลและประเทศเพื่อนบ้าน ที่นิยมทำการอยู่อย่างแพร่หลาย ทั้งการทารุณกรรมเด็กและสตรี โดยเฉพาะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดศูนย์ประชาบดี เปิดสายด่วน 1300 ร้องทุกข์แจ้งเบาะแส และมีบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ทั้งนี้ จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนในครอบครัว กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เช่น ประมง รับจ้างทั่วไป ซึ่งมี นางเกศรา โรจนวิพากษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เป็นประธานในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับปัญหาเด็กและสตรีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด้านการสื่อโฆษณา ในการนำเสนอสิ่งยั่วยุ และอบายมุขทางสื่อโทรทัศน์ ให้ผู้มีอำนาจ
ปรับเสนอแต่สิ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมรวมถึง การใช้อินเทอร์เน็ตและให้เยาวชน เป็นแกนนำบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง